• Marrit Verveld

Wanneer wel, wanneer niet? Beëindiging op basis van de Wwft.

Beëindiging van een klantrelatie op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft). Wanneer is het volgens de rechter toegestaan? Wanneer niet? Vandaag bespreken we de hoofdpunten van een recente uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam over de beëindiging van een correspondentrelatie tussen een Nederlandse bank en een bank in Suriname.

Rechtbank Amsterdam, 13 maart 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:1722


Surichange Bank is een in Suriname gevestigde bank. Sinds 2011 heeft Surichange Bank bij ABN AMRO een zogenoemde nostro-rekening in euro’s. ABN AMRO heeft de rekening opgezegd vanwege onaanvaardbare integriteitsrisico’s. Surichange Bank vordert een verbod op beëindiging totdat in bodemprocedure is beslist.


De vraag in kort geding is of voldoende aannemelijk is dat de bodemrechter zal oordelen dat het gebruikmaken door ABN AMRO van haar contractuele opzeggingsbevoegdheid, gelet op alle omstandigheden van het geval, in strijd is met haar zorgplicht en/of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is (artikel 6:248 lid 2 BW; zie HR 10 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2929 ING/X).


Volgens de voorzieningenrechter mag ABN AMRO de correspondentrelatie met Surichange Bank beëindigen. Het is volgens de rechter onvoldoende aannemelijk dat de bodemrechter zal oordelen dat ABN AMRO in strijd heeft gehandeld met haar zorgplicht of dat de opzegging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.


Verscherpt cliëntenonderzoek (vanwege de correspondentrelatie en het hoog risico verbonden aan Suriname) heeft voor ABN AMRO concrete en reële integriteitrisico’s aan het licht gebracht die voldoende grond zijn voor de opzegging:

- de voeding van het nostro-account en het atypische gebruik ervan vormen een risico op witwassen. De bijschrijvingen zijn niet van Surichange Bank zelf afkomstig maar van B.V. Suri-Change en haar (Nederlandse) klanten. Het gaat veelal om door de klanten bij B.V. Suri-Change gestorte contante bedragen.

- Surichange Bank heeft soms verkeerde SWIFT-codes ingevuld, waardoor de aard van de transacties en de daarbij betrokken partijen verborgen bleven. Daardoor kon ABN AMRO niet voldoen aan haar plicht om transacties goed te monitoren op witwassen en terrorismefinanciering.

- er hebben ongebruikelijke transacties plaatsgevonden via de nostro-rekening.


Er is geen belang aan de zijde van Surichange Bank dat de opzegging onaanvaardbaar maakt. Het is niet aannemelijk dat Surichange Bank zonder rekening niet kan functioneren. ABN AMRO heeft Surichange Bank voldoende gelegenheid gegeven om op haar vragen en zorgen te reageren en een redelijke termijn bij de opzegging in acht genomen.

blog

contact

advocatenkantoor Cabinet

06-23894171

Bilthoven | Utrecht 

LinkedIn

ⓒ Cabinet | 2019