• Marrit Verveld

Betrokkenheid derde-hoogrisicoland niet meer doorslaggevend bij Wwft meldplicht

De objectieve indicator derde-hoogrisicolanden vervalt binnenkort. Instellingen moeten betrokkenheid van een derde-hoogrisicoland echter wel blijven betrekken bij de beoordeling van de (on)gebruikelijkheid van transacties. Lees hieronder meer.

Instellingen die onder de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vallen zijn verplicht ongebruikelijke transacties te melden bij de Nederlandse Financial Intelligence Unit (FIU).

Op basis van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 moeten in ieder geval transacties van of voor een (rechts)persoon die woonachtig of gevestigd is of zijn zetel heeft in een staat op deze lijst worden gemeld bij de FIU. De staten op de genoemde lijst zijn aangewezen als staten met een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme.

Deze verplichting vervalt binnenkort. Wel moeten instellingen blijven beoordelen of een transactie aanleiding geeft te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of terrorismefinanciering. Bij die beoordeling moeten factoren uit bijlage II en III bij de vierde anti-witwasrichtlijn in ogenschouw worden genomen. Volgens deze bijlagen is sprake van een hoger risico als een transactie verband houdt met een land dat is aangewezen als land zonder effectief  anti-witwas- of anti-terrorismebeleid.

De objectieve indicator derde-hoogrisicolanden vervalt omdat deze indicator volgens Wwft instellingen zou leiden tot een toename van 96 procent van het aantal meldingen aan de FIU. Voor de FIU wordt het daarmee onmogelijk om deze meldingen te onderzoeken. Van belang daarbij is eveneens dat het grootste deel van deze meldingen geen verband houden met witwassen of terrorismefinanciering.

Lees meer in de nota van toelichting bij de wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018. Het is nog niet duidelijk wanneer dit besluit in werking treedt. Een spoedige inwerkingtreding is volgens de minister van Financiën gewenst.

Contact

#Wwft #witwassen #transactiemonitoring #meldplichtongebruikelijketransacties #AML #hoogrisicoland

blog

contact

advocatenkantoor Cabinet

06-23894171

Bilthoven | Utrecht 

LinkedIn

ⓒ Cabinet | 2019